Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu, procedurę reklamacyjną oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest założenie Konta oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora.

§2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin - niniejszy dokument, dostępny również w wersji pdf.
  2. Serwis - funkcjonujący pod adresem https://edukacja.helion.pl zespół narzędzi zawierający treści prawnoautorskie o charakterze edukacyjnym służące do poszerzania wiedzy zdobytej w trakcie nauki.
  3. Administrator - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027,
  4. Utwór - przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art 1 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź.zm);
  5. Publikacja - elektroniczna forma Utworu pozwalająca na jego wyświetlenie oraz przeczytanie na ekranie urządzenia końcowego w Serwisie,
  6. Nauczyciel/Dyrektor ? osoba odpowiedzialna za dokonanie zamówienia dostępu do Serwisu, która przez dokonanie zakupu treści staje się stroną umowy
  7. Uczeń - osoba wskazana przez Nauczyciela/Dyretkora mająca prawo dostępu do treści Serwisu
  8. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów Serwisu, a mogąca być zarówno nauczycielem jak i uczniem.
  9. konto - założony przez Nauczyciela profil w Serwisie, chronione nadanym przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami Regulaminu
  10. usługa - przedmiot Regulaminu polegający na zapewnieniu dostępu do wybranych przez użytkownika treści autorsko prawnych.
  11. login - oznaczenie Użytkownika w systemie
  12. hasło - ciąg znaków zabezpieczający przed dostępem do konta osób niepowołanych.

§3 Rejestracja w serwisie i wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu jest wymagane połączenie z siecią Internet
 2. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML (np. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) karta dźwiękowa oraz głośniki lub słuchawki.
 3. W przypadku kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w podstronie opisującej usługę
 4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ?ciasteczka?). Wyrażenie zgody na ich otrzymywanie może nastąpić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej lub poprzez wyrażenie zgody przy korzystaniu z serwisu,
 5. Nauczyciel podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta. Rejestracja dokonywana jest w oparciu o formularz rejestracyjny. Nauczyciel może w każdym czasie zmienić dane podane podczas rejestracji wchodząc do zakładki moje konto. Wraz z rejestracją konta Nauczyciel ustala dostęp do Serwisu dla Uczniów, którzy będą korzystali z zasobów Serwisu.
 6. Uczeń nie ma prawa indywidualnie zmieniać swojego logina lub hasła, co może zrobić wyłącznie Nauczyciel.
 7. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 8. Nauczyciel w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) na które zostaje wysłany link z potwierdzenia rejestracji.
 9. Administrator ma prawo odmówić rejestracji gdy poweźmie informacje iż rejestracji dokonuje Użytkownik, któremu wcześniej wypowiedziano umowę z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie.

§4 Przedmiot umowy oraz zasady płatności

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na dostępie zasobów i treści o charakterze edukacyjnym.
 2. Uczniowie w ramach Serwisu otrzymują dostęp do książek edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Nauczyciele poza dostępem do treści o których mowa w ust. 2 otrzymuje dostęp do kompletu materiałów do pracy z pakietem: rozkład materiału, plan wynikowy, scenariusze lekcji, kryteria oceniania itd.
 4. Materiały zawarte w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością, jednakże przyswojenie i opanowanie materiału edukacyjnego zależy od indywidualnych predyspozycji Ucznia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieopanowanie przez Ucznia materiałów edukacyjnych zawartych w Serwisie.
 5. Dostęp do materiałów i treści edukacyjnych nie daje podstaw do ubiegania się o jakiekolwiek oficjalne, uznawane przez instytucje publiczne lub inne organy świadectwa lub certyfikaty.
 6. Usługi są udostępniane na czas określony. Administrator za wniesieniem opłaty zapewnia Użytkownikowi dostęp online do Serwisu na okres 365 dni.
 7. Uzyskanie dostępu jest odpłatne i wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem formularza zamówień.
 8. Zakup dostępu do treści Serwisu polega na zakupie określonych pakietów. Każdy oferowany przez Administratora pakiet oznacza jednoczesny dostęp do treści dla jednego Nauczyciela i dwudziestu uczniów przez okres 365 dni. Administrator oferuje możliwość zakupu wielokrotności pakietów, za odpowiednio niższą cenę ujawnioną w formularzu zamówienia. Przyjmuje się, że wszystkie ceny oferowanych pakietów ujawnione są bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 9. W formularzu zamówień użytkownik jest zobowiązany do podania imion i nazwisk Ucznia które może korzystać z Serwisu.
 10. Cena nie obejmuje kosztów połączenia z Internetem. Koszty połączenia sieciowego obciążają Użytkownika, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 11. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie wraz z numerem konta. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 12. Płatność za usługę następuje w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatności online, po otrzymaniu przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. Nie dokonanie zapłaty w tym terminie zostanie poczytane jako rezygnacja z zamówienia.
 13. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty użytkownik otrzyma kody aktywacyjne po wprowadzeniu którego będzie mógł korzystać z wybranej usługi przez czas jaki wybrał.
 14. W każdym wypadku Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

§5 Własność intelektualna

 1. Wszelkie zasoby, udostępniane treści oraz cała zawartość Serwisu, w tym filmy, prezentacje, interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub Administrator jest uprawniony do ich rozpowszechniania na podstawie stosownych umów zawartych z dysponentami autorskich praw majątkowych i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Wykorzystywanie w celach komercyjnych, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 4. Każde naruszenie praw własności intelektualnej Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa a także uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy

§6 Zakończenie korzystania z usługi

 1. Zakończenie korzystania z usługi następuje po upływie czasu na jaki został wykupiony dostęp do niej
 2. Do obliczania upływu czasu stosuje się zasady obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym.
 3. Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających wygaśniecie dostępu następuje w momencie rozwiązania umowy w myśl postanowień §7

§7 Rozwiązanie umowy i odstąpienie od zamówienia

 1. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach:
  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisie w dowolnej jego części przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści a także naruszenia praw własności intelektualnej
  2. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w §5
  4. Utrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom
  5. Pozyskiwania w sposób nielegalny danych na temat innych Użytkowników w szczególności ich danych osobowych, loginu lub hasła.
 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres e - mail
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 10 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności.

§8 Odpowiedzialność administratora i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać na drodze elektronicznej wysyłając maila na adres: info@helion.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania,) oznaczenie transakcji, adres e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Administratora. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli była wynikiem
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,
  3. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Administratora.

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu jego publikacji.
 2. Przy pierwszym, od daty wejścia zmian Regulaminu w życie, zalogowaniu się Użytkownika do serwisu zostanie wyświetlony komunikat, w którym Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu.
 3. Odmowa akceptacji zostanie poczytana jako wypowiedzenie umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: szkola@helion.pl
 2. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.

Pobierz pdf