Kwalifikacja A.35. Część 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista

Kwalifikacja A.35. Część 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista

Beata Kusiak, Ewa Janiszewska-Świderska, Krzysztof Koj, Marzena Krigar-Koj, Wioletta Turowska
 • Liczba stron 416
 • Data wydania 2016-08-19
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-2662-0
 • Format 168x237
Cena książki: 49,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Najbardziej aktualny podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista na rynku według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2016 roku.

  Ta wiedza się opłaca!

  Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkowej. Zatrudnienie wykwalifikowanego ekonomisty gwarantuje sukces finansowy przedsiębiorstwa. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą. Uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty po ukończeniu edukacji staje się specjalistą w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

  Kwalifikacja A.35. Część 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista to podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik ekonomista, zgodny z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Materiał został przygotowany w niespotykanej dotąd formie i koncentruje się na najistotniejszych w procesie dydaktycznym kwestiach. To pozwala uniknąć przeładowania treścią i szumu informacyjnego, a tym samym prowokuje do samodzielności w myśl zasady: „Powiedz mi, a na pewno zapomnę. Ucz mnie, a być może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a z pewnością się nauczę”. Jest to efekt różnorodnych doświadczeń zespołu autorów: menedżerskich, nauczycielskich, akademickich i trenerskich, uzyskanych w trakcie praktyki w kraju i za granicą. W jednym miejscu postanowili oni zebrać wiadomości teoretyczne, przykłady oraz zadania do rozwiązania przez uczniów. Takie podejście zachęca do nauki, aktywnego wykonywania ćwiczeń, prowadzenia dyskusji oraz formułowania własnych opinii. Kwalifikacja A.35 określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej.

  Technik Ekonomista to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponujących ogromnym doświadczeniem liderów na rynku książek edukacyjnych i biznesowych — wydawnictwa Helion oraz Onepress. Wybór podręczników z tej serii bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości pracy nauczycieli oraz efektów nauki uczniów.

  W skład zestawu Technik Ekonomista wchodzą także:
  Kwalifikacja A.35. Część 2. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista
  Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości
  Kwalifikacja A.36. Część 2. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości


  Podręczniki należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami współczesnego rynku. Materiał zawarty w tych publikacjach pozwoli zarówno przygotować się do egzaminu zawodowego, jak i uzyskać umiejętności przydatne w przyszłej pracy specjalisty do spraw ekonomicznych, pracownika działu kadr i płac, marketingowca, pracownika administracyjno-biurowego czy doradcy podatkowego. Książka stanowi także doskonałe kompendium wiedzy dla osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wyjaśnia najważniejsze prawa ekonomii oraz przepisy prawa gospodarczego.
 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (7)

  Rozdział 1. Ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa (11)

  • 1.1. Podstawowe pojęcia i obszary zainteresowań ekonomii (11)
  • 1.2. Gospodarowanie (14)
  • 1.3. Funkcjonowanie systemu gospodarczego (17)
   • 1.3.1. Pojęcie i istota systemu gospodarczego (17)
   • 1.3.2. Podmioty w gospodarce rynkowej i zależności między nimi (18)
  • 1.4. Rynek (20)
   • 1.4.1. Pojęcie, istota i rodzaje rynku (20)
   • 1.4.2. Czynniki określające rozmiary popytu (25)
   • 1.4.3. Czynniki określające rozmiary podaży (28)
   • 1.4.4. Równowaga rynkowa (30)
  • 1.5. Kluczowe problemy makroekonomii (32)
   • 1.5.1. Pomiar efektów działalności gospodarczej. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego (32)
   • 1.5.2. Bezrobocie (35)
   • 1.5.3. Inflacja (37)
   • 1.5.4. Narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę. Polityka fiskalna i monetarna (39)

  Rozdział 2. Elementy prawa (43)

  • 2.1. Zagadnienia wprowadzające (43)
   • 2.1.1. Pojęcie prawa (43)
   • 2.1.2. Państwo a prawo (44)
   • 2.1.3. Prawo a normy społeczne (45)
   • 2.1.4. System prawa i gałęzie prawa (46)
   • 2.1.5. Norma prawna i przepis prawny (48)
   • 2.1.6. Praworządność i przestrzeganie prawa (51)
   • 2.1.7. Stosunek prawny i jego elementy (52)
   • 2.1.8. Zdarzenia prawne i ich podział (53)
   • 2.1.9. Źródła prawa w Polsce (54)
  • 2.2. Prawo cywilne (57)
   • 2.2.1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego (57)
   • 2.2.2. Część ogólna prawa cywilnego (58)
   • 2.2.3. Prawo rzeczowe (66)
   • 2.2.4. Zobowiązania (72)
  • 2.3. Prawo gospodarcze (85)
   • 2.3.1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego (85)
   • 2.3.2. Działalność gospodarcza pod nadzorem (87)
   • 2.3.3. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca (91)
   • 2.3.4. Osoba prawna jako przedsiębiorca (96)
   • 2.3.5. Obowiązki przedsiębiorcy (99)
  • 2.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (101)
   • 2.4.1. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy (101)
   • 2.4.2. Stosunek pracy (102)
   • 2.4.3. Wynagrodzenie za pracę (108)
   • 2.4.4. Czas pracy (109)
   • 2.4.5. Urlopy wypoczynkowe (109)
   • 2.4.6. Obowiązki pracownika i pracodawcy (110)
   • 2.4.7. Odpowiedzialność pracownicza (112)
   • 2.4.8. Zatrudnianie młodocianych (113)
   • 2.4.9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (114)
   • 2.4.10. Prawo ubezpieczeń społecznych (116)
  • 2.5. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne (119)
   • 2.5.1. Prawo administracyjne (119)
   • 2.5.2. Postępowanie administracyjne (121)
  • 2.6. Prawo podatkowe (124)
  • 2.7. Prawo autorskie (126)
   • 2.7.1. Regulacje prawa autorskiego (126)
   • 2.7.2. Prawa pokrewne (130)
  • 2.8. Ochrona danych osobowych (132)

  Rozdział 3. Działalność gospodarcza (137)

  • 3.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (137)
   • 3.1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej (137)
   • 3.1.2. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (138)
  • 3.2. Formy własności i organizacji przedsiębiorstw (149)
  • 3.3. Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw (159)
  • 3.4. Gospodarowanie zasobami majątkowymi (166)
   • 3.4.1. Aktywa trwałe (166)
   • 3.4.2. Aktywa obrotowe (172)
  • 3.5. Gospodarowanie zapasami (176)
   • 3.5.1. Gospodarka materiałami (176)
   • 3.5.2. Magazynowanie zapasów (181)
   • 3.5.3. Normowanie zużycia materiałów (185)
   • 3.5.4. Rotacja zapasów (190)
  • 3.6. Organizacja procesu produkcji (192)
   • 3.6.1. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa (193)
   • 3.6.2. Rytmiczność produkcji (197)
   • 3.6.3. Jakość produkcji (199)
  • 3.7. Teoria kosztów produkcji - koszty, przychody i wynik finansowy (202)
   • 3.7.1. Koszty w przedsiębiorstwie (202)
   • 3.7.2. Przychody w przedsiębiorstwie (209)
   • 3.7.3. Wynik finansowy przedsiębiorstwa (211)
   • 3.7.4. Próg rentowności w przedsiębiorstwie (218)
  • 3.8. Zasady wyceny rzeczowych aktywów obrotowych (223)
   • 3.8.1. Podatek od towarów i usług (VAT) jako element ceny (223)
   • 3.8.2. Kalkulacja cen (227)
   • 3.8.3. Wycena zapasów w przedsiębiorstwie (230)
  • 3.9. Dokumentowanie zmian w majątku obrotowym (237)
   • 3.9.1. Dokumentowanie sprzedaży (237)
   • 3.9.2. Dokumentowanie obrotu magazynowego (249)
   • 3.9.3. Dokumentowanie obrotu pieniężnego (264)

  Rozdział 4. Marketing (277)

  • 4.1. Istota i zadania marketingu (277)
  • 4.2. Badania marketingowe (283)
   • 4.2.1. SIM i klasyfikacje badań marketingowych (283)
   • 4.2.2. Wybrane metody badań (293)
  • 4.3. Planowanie działalności marketingowej (303)
  • 4.4. Marketing mix (311)
   • 4.4.1. Produkt (312)
   • 4.4.2. Cena (317)
   • 4.4.3. Dystrybucja (321)
   • 4.4.4. Promocja (323)

  Rozdział 5. Organizacja pracy biurowej (327)

  • 5.1. Charakterystyka pracy biurowej (327)
   • 5.1.1. Informacja w pracy biurowej (327)
   • 5.1.2. Wpływ informacji na proces decyzyjny (330)
  • 5.2. Urządzenia i inne środki techniczne w pracy biurowej (331)
   • 5.2.1. Środki łączności (332)
   • 5.2.2. Komputer w pracy biurowej (332)
   • 5.2.3. Środki do reprografii dokumentów (334)
   • 5.2.4. Pozostałe środki biurowe (334)
  • 5.3. Obieg pism w organizacji (335)
   • 5.3.1. Systemy kancelaryjne (336)
   • 5.3.2. Rzeczowy wykaz akt (340)
   • 5.3.3. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów (342)
   • 5.3.4. Archiwum zakładowe (343)
  • 5.4. Sporządzanie pism (344)
   • 5.4.1. Zasady redagowania pism (344)
   • 5.4.2. Rozmieszczanie elementów składowych pism (349)
   • 5.4.3. Redagowanie treści pism (353)
  • 5.5. Korespondencja biurowa (355)
   • 5.5.1. Sporządzanie pism typowych (355)
   • 5.5.2. Pisma w sprawach osobowych (359)
   • 5.5.3. Pisma w sprawach handlowych (370)
  • 5.6. Funkcjonowanie sekretariatu (382)
   • 5.6.1. Rodzaje, zadania i funkcje sekretariatu (382)
   • 5.6.2. Wyposażenie sekretariatu (383)
   • 5.6.3. Warunki pracy w sekretariacie (384)
   • 5.6.4. Kwalifikacje zawodowe pracownika sekretariatu (385)
  • 5.7. Czas pracy sekretariatu (386)
   • 5.7.1. Planowanie dnia pracy (386)
   • 5.7.2. Organizowanie spotkań w przedsiębiorstwie (387)
   • 5.7.3. Podróż służbowa (388)

  Rozdział 6. Psychologiczne i społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (391)

  • 6.1. Skuteczna komunikacja i asertywność (391)
  • 6.2. Negocjacje (399)
  • 6.3. Savoir-vivre i dress code (405)

  Bibliografia (409)

Tytuły powiązane